• a_corona.jpg
  • CC.jpg
  • dr2.jpg
  • EC.jpg

HEALTH MEC

Hon Nomakhosazana Meth

 

HEAD OF DEPARTMENT

Dr R Wagner

DDG DISTRICT HEALTH SM

Dr L Matiwane

DDG HR & CS

Mrs L Mavuso

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Mr. M Daca

INTETHO YOHLAHLO LWABIWO-MALI NOMGAQO-NKQUBO 2020/2021

INDLU YOWISO-MTHETHO YEPHONDO YEMPUMA KOLONI

Somlomo Obekekileyo noSekela Somlomo Obekekileyo

Nkulubaphathiswa ebekekileyo

Malungu Abekekileyo eBhunga Elilawulayo

Malungu Abekekileyo eNdlu Yowiso-mthetho yePhondo

Sihlalo weKomiti ejongene nemisebenzi yezeMpilo

Iinkokheli zemveli nabathanjiswa bakwaLizwi

Iibhodi zezibhedlele neekomiti zeekliniki

Abathathi-nxaxebha kwimicimbi yeSebe; kunye

Neendwalutho, Molweni kuni nonke.

INGABULA-ZIGCAWU

Malungu Abekekileyo, singungelene apha ngexesha elimangalisa ngokungenambaliso ebomini bethu, nalapho ilizwe liqubisana nobhubhane iCovid-19. Ndithi thaca le ntetho yomgaqo-nkqubo kwisithuba esingaphezulu kweenyanga ezimbini emva kokuba bendicwangcisele ukuyithi thaca yaye ndiyithi thaca ndisebenzisa uqhagamshelwano lobuchwepheshe nto leyo ekwasisikhumbuzo sokuba undalashe yinto yamhlamnenene. Sithetha nje, iphondo lethu lihleli kwindawo yesithathu kulo suleleko ngulo bhubhane apho abantu abosulelekileyo bangamawaka amabini anamakhulu amane anamashumi amahlanu anesithoba (2 459), kwasweleka abangamashumi amahlanu anesithathu (53) kwaze kwaphila abaliwaka elinamashumi amathathu anesithandathu (1 036) kwabo bebesulelekile yaye eli nani lisakhula. Lo bhubhane uguqule ubomi bethu ngokumandla yaye wanyanzelisa inguqu egqibeleleyo yoko besikucwangcise tanci ebesiza kwenza kunyaka wokuqala wolawulo lwesithandathu wexesha lolawulo lwentando yesininzi eMzantsi Afrika.

Page 2 of 7

© 2022 Eastern Cape Department of Health